Interior Design
"Electrolux Icon: 
Tomorrow?s Modern Kitchen"
January 2011
New York